GRANCAN TOURS

Regulamin

GRANCAN TOURS

Regulamin

1.INFORMACJE GENERALNE

Organizatorem i głównym wykonawcą wycieczek 1- dniowych na terenie Wysp Kanaryjskich jest biuro GranCanTours, Jolanta CZYZ NIE: X2500127G, Intermediador Turistico –  I – 0004943.1 .

Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Wycieczkach fakultatywnych organizowanych przez GranCanTours.

Uczestnictwo w Wycieczce odbywa się wyłącznie na podstawie ważnej Umowy, której Regulamin stanowi integralną część.

Akceptacja Regulaminu odbywa się w następujący sposób:

-zaakceptowanie Regulaminu na stronie internetowej Organizatora (https://www.grancantours.com).

–W przypadku zawierania Umowy bezpośrednio z przedstawicielem firmy  GranCanTours – w chwili jej zawierania, poprzez podpisanie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

-W przypadku Whatsapp czy Messenger potwierdzenie że zapoznano się z regulaminem firmy.

2.REZERWACJE I PŁATNOŚĆ

Klient może dokonać rezerwacji poprzez:

-wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie internetowej GranCanTours

-w formie pisemnej na grancantours@gmail.com

-bezpośredni kontakt z przedstawicielem firmy GranCanTours

-w formie pisemnej na Whatsapp (+34 649 237 303)

-w formie pisemnej na Messenger

Dokonując Rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu oraz jego akceptacji.

Przy dokonywaniu rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (oraz danych osobowych Uczestników) w zakresie: imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, numer dowodu lub paszportu oraz miejsca zakwaterowania.

Administratorem danych osobowych jest Organizator:

Intermediador Turístico I – 0004943.1

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w procesie rezerwacji. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Po otrzymaniu danych potrzebnych do założenia Rezerwacji, Organizator może zarezerwować Klientowi miejsca na wskazaną przez niego  wycieczkę, o ile w wybranym przez Klienta Terminie Wycieczki pozostała liczba miejsc wolnych jest wystarczająca. O braku miejsc wolnych Organizator powiadamia Klienta poprzez e-mail, telefonicznie lub osobiście.

Wpłata ceny wycieczki równoznaczne jest z zawarciem umowy.

GranCanTours  zastrzega możliwość anulowania rezerwacji bez podania przyczyny. 

Klient ma możliwość bezkosztowego przełożenia wykupionej usługi. W tym wypadku ma obowiązek poinformować GranCanTours najpóźniej 48 godzin przed planowaną godziną zbiórki, wysyłając prośbę na adres  grancantours@gmail.com, Whatsapp lub Messenger. Jeżeli będzie taka możliwość wynikająca z ilości dostępnych miejsc, harmonogramu, etc., GranCanTours zmieni datę rezerwacji bez dodatkowych kosztów.

Gdy Klient opłaci całą sumę za usługę turystyczną, a jego realizacja nie dojdzie do skutku z winy Klienta, wpłacona suma nie jest zwracana. Wina Klienta to :

–nie stawienie się punktualnie na miejsce zbiórki. Klient ma obowiązek oczekiwać w miejscu zbiórki na autobus 10 minut przed wyznaczoną godziną. Ze względu na konieczność terminowej realizacji programu,GranCanTours nie ma obowiązku czekać na spóźnionego Klienta.

–stan upojenia alkoholowego lub zażycia innych środków odurzających uniemożliwiający realizację umowy. Z wycieczki mogą zostać również wykluczone osoby zachowujące się agresywnie oraz stanowiące zagrożenie dla sprawnego zorganizowania wyjazdu.

GranCanTours zastrzega możliwość natychmiastowego rozwiązania i odstąpienia od umowy z Klientem w w/w przypadkach. W tej sytuacji GranCanTours nie ponosi już odpowiedzialności za Klienta do końca trwania usługi turystycznej i nie zapewni mu powrotu do miejsca zbiórki.

3.WARUNKI ANULACJI: 

Rezygnację z wycieczki należy zgłosić w formie pisemnej na e mail

grancantours@gmail.com  lub na Whatsapp (+34 649 237 303) o Messenger (Jolanta Czyz).

Koszty anulacji wynoszą odpowiednio:

-dla wycieczek standardowych (UROKI Gran Canarii, Gran Canaria DELUXE, Las Palmas i VIP):

do 15 dni przed wyjazdem – 0 % (zwrot całości wpłaty),

do 2 dni przed wyjazdem – 50%,

poniżej 2 dni przed wyjazdem -100% (brak zwrotu)

-dla wycieczek w promocji:

do 2 dni przed wyjazdem – 50%,

poniżej 2 dni przed wyjazdem -100% (brak zwrotu)

W wypadku kiedy klient zarezerwuje wycieczkę ale nie wpłaci  zaliczki czy całej kwoty za wycieczkę i zrezygnuje będzie traktowany tak samo jak powyżej, gdzie wyegzekwuje się płatność.

Wymogiem realizacji wycieczki jest minimalna liczba uczestników (minimum 4 osoby).

Organizator ma prawo do odwołania wycieczki do 2 dni przed terminem wyjazdu, w tej sytuacji uczestnikom zostanie zaproponowany inny termin lub zwrot całości wpłaty.           

W przypadku zdarzeń losowych i siły wyższej np złej pogody uniemożliwiającej realizację programu organizator ma prawo do zaproponowania innego terminu realizacji wycieczki, a w przypadku braku akceptacji uczestnikom przysługuje zwrot całości ceny. Dołożymy wszelkich starań, by sytuacje konfliktowe rozwiązać  w sposób polubowny. W przypadku braku porozumienia obowiązują przepisy prawa hiszpańskiego obowiązującego na terenie Wysp Kanaryjskich.

4.WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie wizerunku utrwalonego w czasie wykonywania umowy do celów marketingowych (foldery, ulotki, strona internetowa, media społecznościowe itp.)

5.INNE POSTANOWIENIA

Akceptując niniejszy Regulamin, Klient oświadcza, że jego stan zdrowia pozwala mu na skorzystanie z wybranej usługi. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe powinny we własnym zakresie wykupić dodatkowe ubezpieczenie. W innym przypadku Klient bierze udział w wycieczce na własną odpowiedzialność.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami epidemiologicznymi istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką podczas korzystania z transportu zbiorowego. Dotyczy to zarówno busów, autobusów, jak i łodzi, jachtów oraz katamaranów.

GranCanTours nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony w środkach transportu lub na trasie wycieczki bagaż i rzeczy osobiste Klienta.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.02.2022 roku i ma zastosowanie do Umów zawartych od dnia 01.02.2022 roku włącznie.

6.REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia powinny być zgłaszane niezwłocznie pilotowi podczas trwania Wycieczki.

W razie niezadowolenia z jakości świadczonych przez Organizatora usług w ramach wycieczek fakultatywnych Klient ma prawo do złożenia reklamacji

Reklamacje należy kierować na adres grancantours@gmail.com najpóźniej 30 dni po zakończeniu wycieczki. W przypadku niezadowolenia z rozstrzygnięcia reklamacji, Klient może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Wycieczka organizowana jest na terytorium Hiszpanii, dlatego w sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa hiszpańskiego, zgodnie z art. 6 ust. 3 i 4 w zw. z art 3 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), Dz. U. UE L 2008, Nr 177, poz. 6w

Jest to wymóg w Hiszpani Intermediador Turístico I – 0004943.1

GRANCAN TOURS

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez GranCanTours.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Jolanta Czyż NIE X2500127G.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo  do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis GranCanTours. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Masz pytanie?
Skontaktuj się z nami!